Asbest wetgeving door de jaren heen

In de 19de eeuw werd asbest veel gebruikt zonder beperkingen. Pas vanaf de jaren 1930 werd asbest als schadelijk bestempeld. Het werd vanaf toen als beroepsziekte erkend omdat er toen wel vaker asbestose werd vastgesteld bij mensen. Toch werd er niet meteen een asbest wetgeving voorzien. Het feit dat men vooral focuste op de voordelen van het gebruik van asbest (goedkoop, sterk, brandwerend, isolerend,…) en de nadelen wat werden verbloemd, heeft ervoor gezorgd dat het lang heeft geduurd alvorens er een asbest wetgeving ingeroepen werd. Vooral rond de jaren ’80 werd asbest enorm veel gebruikt in België. Op 3 februari 1998 werd er eindelijk een asbest wetgeving in het leven geroepen.
https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-03-februari-1998_n1998022104.html


Een totaal asbestverbod werd pas ingeroepen op 23 oktober 2001.
https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-23-oktober-2001_n2001022848.html

In België is er echter een Federale en een Vlaamse asbest wetgeving die verschillen van elkaar.

Federale asbest wetgeving

Er werd een Koninklijk Besluit in de asbest wetgeving toegevoegd in 1978 dat ervoor wou zorgen om werknemers te beschermen voor asbest op de werkvloer. Echter werd er toch nog veel toegelaten, dus was het eerder symbolisch bedoeld.

Het Koninklijk Besluit van 1986 hield dan weer in dat asbest moest vervangen worden door een ander product indien mogelijk. Werknemers die regelmatig in contact kwamen met asbest, werden ook vaker medisch gekeurd en er werden maximale asbest blootstellingswaarden vastgelegd in de asbest wetgeving.

Een Ministerieel Besluit dat werkgevers verplichtte om een asbestinventaris op te stellen werd in 1993 toegevoegd aan de asbest wetgeving. Via dat inventaris kon er duidelijker in kaart worden gebracht of werknemers werden blootgesteld aan asbest. Als dat het geval was, moesten werknemers maatregelen treffen om het risico te beperken.

In 1998 werd er een Koninklijk Besluit toegevoegd aan de asbest wetgeving dat een beperking van productie van asbest vastlegde en in 2001 werd een volledig productieverbod opgelegd. In 2007 werd dat Koninklijk Besluit nog aangevuld.

In de Federale codex over het welzijn op het werk in titel 3 van boek 4 vind je alle maatregelen terug in verband met de bescherming van de werknemer tegen blootstelling aan asbest.

Vlaamse asbest wetgeving

De Vlaamse regering beschikt over een besluit van 6 februari 1991 en 1 juni 1995 met de belangrijkste bepalingen van de asbest wetgeving

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor het beheer van asbesthoudende materialen en leefmilieu en alles wat buiten de werksfeer valt (privé, zelfstandig,….)

Het beheer van asbesthoudende materialen vindt zijn grondslag in het Materialendecreet van 23 december 2011 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal-kringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) en het ministerieel besluit van 1 juli 2014 waarin het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten (Eenheidsreglement) wordt goedgekeurd, regelen de aanwezigheid van asbesthoudende afvalstoffen in respectievelijk de bodem, het grondverzet, bouw- en sloopafval en gerecycleerde granulaten.

cashback asbestattestUw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes