Privacy verklaring

Privacy- & Gegevensverklaring Kasper & Kent

A. Algemeen

1 Definities

1.1 ‘Diensten’ betekent de dienstverlening door Kasper & Kent die aanleiding geeft tot de verwerkingen van gegevens waarop huidige Privacy- & Gegevensverklaring Kasper & Kent van toepassing is.1.2 ‘Derde’ betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, dienst of elk ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch Kasper & Kent, noch de persoon die onder rechtstreeks gezag van Kasper & Kent gemachtigd is om de persoonsgegevens te verwerken. 
1.3 ‘Externe dienstverleners’ betekent dienstverleners aangeduid door Kasper & Kent om goederen en diensten te leveren. Deze omvatten bijvoorbeeld mailproviders, vastgoedportalen, website hosting bedrijf, websitebouwer, mailing software, vastgoed software, chat software, etc … .


1.4 'Gebruiker', ‘Betrokkene’, 'U of 'Uw' betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens invoert op de websitewww.kasperkent.be ,of op directe of indirecte wijze persoonsgegevens aan Kasper & Kent heeft verstrekt per telefoon, e-mail of via externe dienstverleners (bijvoorbeeld bezoekaanvragen met opgave van persoonsgegevens via vastgoedportalen zoals bijvoorbeeld Immoweb of inschrijving op een Kasper & Kent mailing list van de door Kasper & Kent gebruikte e-mailsoftware).Kasper & Kent onderscheidt volgende type “gebruikers”:


A. “Opdrachtgevers” betekent een eigenaar, projectontwikkelaar of andere natuurlijke persoon die Kasper & Kent een opdracht heeft gegeven tot het verhuren of verkopen van een onroerend goed.


B. “Kandidaat kopers/huurders” betekent een natuurlijke persoon die interesse heeft in een onroerend goed en om meer informatie of een bezoek verzoekt. 


C. “Bezoekers” betekent een natuurlijke persoon die een afspraak heeft genomen om een onroerend goed aangeboden door Kasper & Kent te bezoeken.


D. “Potentiële eigenaars/verkopers” betekent een natuurlijke persoon die een onroerend goed te koop of te huur stelt en/of in de toekomst een onroerend goed te koop of te huur zal stellen.


E. “Kopers/huurders” betekent een natuurlijke persoon die een onroerend goed gekocht of gehuurd heeft via de bemiddeling van Kasper & Kent.


F. “Personeel” betekent een natuurlijke persoon die werkzaam is of is geweest voor Kasper & Kent, hetzij in loondienst, hetzij via een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst.
G. “Partners en leveranciers” betekent alle natuurlijke personen die met Kasper & Kent samenwerken op dagdagelijkse of occasionele basis zoals bijvoorbeeld: notarissen, architecten, collega-vastgoedmakelaars, leverancier van drukwerk, borden, etc …

1.5 ‘Gegevens’ betekent alle immateriële data doorgegeven aan Kasper & Kent, in het bijzonder doch niet beperkt tot persoonsgegevens (van de Gebruiker of derden), documenten, foto’s, bestanden, enz...1.6 'Gegevensbeschermingswetgeving' betekent, tot en met 24/05/2018, de Privacywet en vanaf 25/05/2018 de Privacyverordening. 
 
1.7  'Privacywet' betekent de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
1.8 ‘Privacyverordening’ betekent de “Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens [...]” en diens uitvoeringswetten en -besluiten.
1.9 'Website' betekent de internet website(s) gehost op www.kasperkent.be (steeds gebruikt in het enkelvoud ook al omvat de definitie meerdere sites).

2 Toepassingsgebied

2.1 Deze Privacy- & Gegevensverklaring Kasper & Kent is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens in volgende bestanden of ten gevolge van de volgende activiteiten of bedrijfsprocessen van Kasper & Kent: 

- Vastgoedbemiddeling bij verkoop/verhuur van onroerend goed waarbij diverse marketing kanalen ingezet worden zoals oa. (niet-limitatief): de website www.kasperkent.be , e-mailings, etc … 
- Vastgoedmarketing waarbij diverse marketing kanalen ingezet worden zoals oa. (niet-limitatief): de website www.kasperkent.be , e-mailings, etc … 
(tabel 1)
2.2 Deze Privacy- & Gegevensverklaring Kasper & Kent wordt U verstrekt overeenkomstig artikel 9 et seq. Privacywet en artikel 13 et seq. Privacyverordening.2.3 De Privacyverklaring kan worden gewijzigd, voor toekomstige verwerkingen, zonder voorafgaande kennisgeving. Indien evenwel deze wijzigingen ook een invloed zouden hebben op bestaande verwerkingen van uw persoonsgegevens, zal u hiervan voorafgaand op de hoogte worden gebracht. Het is raadzaam om de Privacyverklaring in te kijken bij elke ingave van persoonsgegevens.

3 Leeftijd van de Betrokkene

3.1 Door deze Privacy- & Gegevensverklaring Kasper & Kent te aanvaarden, verklaart U uitdrukkelijk de leeftijd van 16 jaar of ouder te hebben.
3.2 Indien art. 3.1 niet van toepassing is, dient Uw toestemming te worden verleend of gemachtigd door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over U draagt.

4 Rechtsgrond

4.1 Verwijzingen in deze Privacy- & Gegevensverklaring Kasper & Kent naar de Privacywet zijn geldig tot 24 mei 2018.4.2 Verwijzingen in deze Privacy- & Gegevensverklaring Kasper & Kent naar de Privacyverordening zijn geldig vanaf 25 mei 2018 en volgende.
4.3 De artikelen 17 en 19 zullen in werking treden vanaf 25 mei 2018.

B. Identiteit en contactgegevens Kasper & Kent

5 Identiteit van Kasper & Kent

5.1 Voor de doeleinden van de gegevensverwerking dient de volgende identiteit te worden gezien als de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de Privacywet en de Privacyverordening:• Kasper & Kent BV met maatschappelijke zetel te Tramlaan 249, Sterrebeek en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0712.756.097

6 Contact met Kasper & Kent

6.1 U kunt Kasper & Kent bereiken via

• Per post op Tramlaan 249, 1933 Sterrebeek

• Per telefoon op: +32 (0)2 880 40 01

• Per email: hello@kasperkent.be 

C. De rol van Kasper & Kent bij de verwerking van uw Gegevens

7 Hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke

7.1 Kasper & Kent treedt ten aanzien van de verwerking van Uw Gegevens op als Verwerkingsverantwoordelijke

8 Kasper & Kent als verwerkingsverantwoordelijke

8.1 T.a.v. de Gegevens vermeld onder art. 10 en de doeleinden vermeld onder art. 15 treedt Kasper & Kent op als Verwerkingsverantwoordelijke.8.2 Kasper & Kent verstrekt de informatie en toelichting onder de secties

D. Verwerking van Gegevens als verwerkingsverantwoordelijke

9 Verwerkte gegevens

9.1 Afhankelijk van de gegevens die u aan Kasper & Kent ter beschikking stelt en afhankelijk van het soort gebruiker dat u bent, zullen door Kasper & Kent als Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde gegevens worden verwerkt zoals vermeld in kolom 4 van het verwerkingsschema persoonsgegevens.

10 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

10.1 Indien Kasper & Kent overgaat tot het verwerken van de bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de Privacywet en artikel 9 van de Privacyverordening, zal dit op gepaste wijze gebeuren.

11 Voorschriften voor gegevensverwerking

11.1 De verwerking van de Gegevens vermeld in het verwerkingsschema persoonsgegevens:
met als wettelijke verwerkingsbasis = wettelijke verplichting (LO)) is wettelijk vereist (noodzaak)
met als wettelijke verwerkingsbasis = precontractuele acties en uitvoering contract (A)) zijn contractueel vereist (noodzaak)
11.2 De verwerking van de Gegevens vermeld in het verwerkingsschema persoonsgegevens:
met als wettelijke verwerkingsbasis = op-in voor Direct marketing (DM) of Toestemming (C) zijn optioneel
11.3 De gevolgen bij gebrek aan het verstrekken van de persoonsgegevens die als optioneel worden voorgeschreven zijn dat de direct marketing doeleinden niet kunnen worden uitgevoerd en er dus géén gerichte aanbiedingen (advertenties, aanbod, e-mailings, etc … ) aan de gebruiker kunnen worden aangeboden.

12 Bron van de Gegevens

12.1 Alle gegevens zoals opgenomen in het verwerkingsschema persoonsgegevens worden verkregen bij de gebruiker zelf, hetzij direct door opgave door de gebruiker zelf, hetzij indirect door opgave door de gebruiker zelf maar via een verwerker/onderaannemer die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke werkt (vastgoedsoftware, vastgoedportalen, emailsoftware, etc … ).

13 Rechtmatigheid van de verwerking van Gegevens

13.1 Als een verwerkingsverantwoordelijke kan Kasper & Kent uw persoonsgegevens enkel verwerken op basis van de wettelijke verwerkingsbasissen zoals deze vermeld worden in kolom 3 van het verwerkingsschema persoonsgegevens.

14 Verwerkingsdoeleinden

14.1 Kasper & Kent verwerkt Uw Gegevens voor de doeleinden zoals deze opgelijst zijn in het verwerkingsschema persoonsgegevens.
14.2 De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens door Kasper & Kent is al dan niet gedeeltelijk gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen nagestreefd door Kasper & Kent of door een derde (LI), zie verwerkingsschema persoonsgegevens.

 Deze gerechtvaardigde belangen van Kasper & Kent of derde zijn: 

• het recht van Kasper & Kent om vitale bedrijfsprocessen te kunnen laten doorgaan zoals een koper/huurder met wie een transactie gesloten werd kunnen bereiken en contacteren

• het recht van Kasper & Kent om vitale bedrijfsprocessen te kunnen laten doorgaan zoals een potentiële eigenaar/verkoper die aangegeven heeft zijn eigendom te willen verkopen of verhuren te kunnen bereiken en contacteren

• het recht van Kasper & Kent om de leeftijd van de betrokkene te verwerken met oog op de correcte toepassing van de Gegevensbeschermingswetgeving

15 Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming of profilering

15.1 De Website verwerkt geen gegevens voor geautomatiseerde besluitvormingsdoeleinden.

16 Ontvangers en categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

16.1 Afhankelijk van het doel en de noodzaak van de verwerking, kunnen de persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt aan de volgende ontvangers en externe dienstverleners:

- Mailchimp.com (Mailing software voor de verzending van direct marketing mails)
- Lessannoyingcrm.com (Klantenrelatie managementsysteem)
- Maximmo (Vastgoedsoftware)
- Zopim.com (Chat software)
16.2 De bovenstaande ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens steeds verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring.

17 Periode van de gegevensopslag

17.1 Bij de opslag van uw persoonsgegevens, hanteert Kasper & Kent verschillende bewaartermijnen. De exacte bewaartermijnen zijn aangegeven in kolom 4 van het verwerkingsschema persoonsgegevens.

E. Uw rechten als betrokkene

18 Toegang

18.1 De Gebruiker heeft recht op informatie over de verwerkingen van de Gegevens van de Gebruiker die Kasper & Kent verricht. In de mate waarin de Gebruiker in deze Privacy- & Gegevensverklaring niet de verzochte informatie aantreft, kan zij/hij steeds contact opnemen met Kasper & Kent via de coördinaten in art. 6 .

19 Rectificatie

19.1 De betrokkene heeft het recht om van Kasper & Kent onverwijld rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

20 Gegevensoverdraagbaarheid

20.1 U heeft het recht de uw betreffende persoonsgegevens, die u heeft verstrekt aan Kasper & Kent, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door Kasper & Kent, indien de verwerking berust op: 
• uw toestemming, of

• de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of uw voorafgaande wens om een overeenkomst te sluiten, en

• de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.


20.2 Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in toepassing van art. 20.1, zal u, indien dit technisch mogelijk is, het recht hebben dat de persoonsgegevens rechtstreeks van Kasper & Kent naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

21 Intrekking van de toestemming

21.1 U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, in het bijzonder maar niet limitatief met betrekking tot de bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 10.


21.2 Iedere intrekking van toestemming zal de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming voor de intrekking niet aantasten, noch de recht- matigheid van de verwerking op basis van een andere wettelijke basis, zoals bv. de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

22 Beperking

22.1 U heeft het recht om van Kasper & Kent een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:


• u betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die Kasper & Kent in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; 

• de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;


• Kasper & Kent heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

• u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 25.1 e.v., in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Kasper & Kent zwaarder wegen dan die van de betrokkene.22.2 Wanneer de verwerking is beperkt overeenkomstig art. 22.1, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.
22.3 Indien u een beperking van de verwerking overeenkomstig dit artikel heeft verkregen, zal u op de hoogte worden gebracht door Kasper & Kent voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven. 

23 Bezwaar 

23.1 Onder de omstandigheden besproken in artikel 12, §1, van de Privacywet en artikel 21(1) Privacyverordening, heeft u te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, gebaseerd op de gerechtvaar- digde gronden voor de verwerking door Kasper & Kent of door een derde partij.
23.2 Kasper & Kent zal de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij Kasper & Kent dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
23.3 Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

24 Gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

24.1 U heeft het recht van Kasper & Kent zonder onredelijke vertraging wissing van de uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en Kasper & Kent is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is:
• uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;


• u trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 13 berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;


• u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 23;


• uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;


• uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op Kasper & Kent rust;


• uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten aan een kind.

25 Uitoefening van de rechten door betrokkene

25.1 Ter uitvoering van ieder van de rechten beschreven in deze verklaring, kan de gebruiker Kasper & Kent contacteren door middel van:


• een per post gemarkeerd en ondertekend verzoek;


• een e-mail;
25.2  De communicatiecoördinaten van Kasper & Kent kunnen worden gevonden in artikel 6.1. 

25.3  De informatie zal gecommuniceerd worden aan de Gebruiker zonder vertraging en in alle omstandigheden niet later dan een maand na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan worden verlengd tot twee bijkomende maanden wanneer nodig, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. Kasper & Kent zal de betrokkene omtrent dergelijke verlenging op de hoogte brengen binnen één maand na ontvangst van het verzoek, met vermelding van redenen van de verlenging.
25.4 Elke communicatie of elke maatregel verstrekt onder de artn. 18 tot 25 zal kosteloos geschieden. In uitvoering van art. 18 zal Kasper & Kent kosteloos voorzien in een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor elke verdere verzochte kopie door de betrokkene, kan Kasper & Kent een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten.
25.5 Wanneer U een verzoek via elektronische weg maakt, en tenzij anders verzocht door betrokkene, zal de informatie worden voorzien in gelijkaardige gebruikte elektronische vorm.25.6 Wanneer de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Kasper & Kent: 

• een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten om de informatie of communicatie te voorzien of om de verzochte acties te ondernemen;
of


• weigeren om te reageren op het verzoek. 
25.7 Wanneer Kasper & Kent redelijke twijfels heeft omtrent de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek maakt zoals omschreven in de artikelen 18 tot 25, mag Kasper & Kent verzoeken om in extra informatie te voorzien die nodig is om de identiteit van betrokkene te bevestigen.

G. Cookies

26 Gebruik van Cookies

26.1 Cookies op de Website. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, gelieve onze aparte Cookieverklaring te raadplegen op https://www.kasperkent.be/nl/cookie-verklaring

H. Klachten

27 Klachten behandeld door Kasper & Kent

27.1 Indien U wenst een klacht in te dienen, kunt U dit doen via de communicatiekanalen voorzien in art. 6.1.


27.2 Kasper & Kent zal de Gebruiker de gewenste informatie omtrent de ondernomen acties ingevolge diens verzoek verstrekken zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan nog eens worden verlengd met twee maanden wanneer nodig, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. Kasper & Kent zal U binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis stellen van dergelijke verlenging met vermelding van de reden voor deze vertraging.

27.3 Indien Kasper & Kent geen gevolg geeft aan uw verzoek, zal Kasper & Kent U hierover zonder verwijl en ten laatste binnen één maand na ontvangst van het verzoek informeren omtrent de redenen voor het niet nemen van enige actie.

28 Klachten behandeld door de toezichthoudende autoriteit

28.1 Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de Gegevensbeschermingswetgeving en onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep, heeft de Gebruiker het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen Kasper & Kent bij de toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gebruikelijke woonplaats, werkplaats of plaats van de beweerde inbreuk.
28.2 De Toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijk woonplaats kan worden gevonden via deze link: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/ 


G. VERWERKINGSSCHEMA PERSOONSGEGEVENS

tekstverwerking