Kasper & Kent Logo

Asbestinventaris Wordt Nu Ook Verplicht Voor Particulieren

Er werd aangekondigd dat er vanaf 23 november 2022 in Vlaanderen een verplichting zal zijn om een asbestinventaris van een woning te hebben bij verkoop.

Wat Is Asbest?

Asbest is een natuurlijk voorkomend mineraal dat al duizenden jaren wordt gebruikt. Pas in de 20e eeuw werd asbest echter algemeen bekend en werd ingezien welke gezondheidsrisico's het voor de mens inhoudt. Omdat het zo veelzijdig is, werd het gebruikt voor allerlei doeleinden, van het isoleren van huizen en gebouwen tot het maken van brandwerende materialen en kleding. Helaas maakt de chemische samenstelling van asbest het gezondheidsrisico uiterst gevaarlijk voor mens en dier. 

Asbest is een giftig materiaal dat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. Informatie over de asbestwetgeving in België en risico's van asbest is te vinden op de websites van de Vlaamse overheden.

wat is een asbest inventaris attest

 

Wat Is Een Asbestinventaris?

Asbestinventaris is een document waarin de asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone worden beschreven. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie van asbestdeskundigen op de bouwplaats.

Een asbestinventaris is een inventarisatie van de aanwezige asbest binnen en rondom een gebouw of woning. Deze asbestinventarisatie heeft over het algemeen betrekking op één adres.

De oplijsting of inventarisatie van asbesthoudende materialen gebeurt op basis van:

  • voorkennis
  • expertise
  • observaties
  • staalnames en labo analyses

Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een verslag dat naargelang de wetgeving de vorm heeft van een asbestinventaris (werkgevers), een sloopopvolgingsplan of een asbestattest. 

Wat Is Een Asbestattest?

Huur in de toekomst een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie in als u een asbestinventarisatiecertificaat of kortweg een asbestattest wilt krijgen. Voor de inventarisatie van asbest wordt een wettelijk gestandaardiseerde inspectieprocedure gebruikt door de asbestdeskundige.

 

ASBESTATTEST TOONT ASBESTVEILIGHEID AAN

Asbest is een mineraal dat wordt gebruikt om producten als isolatiemateriaal en cement te maken. Gebleken is dat het materiaal kanker veroorzaakt bij de mens. Asbest is een bekend carcinogeen en werd tot in de jaren zeventig op grote schaal gebruikt in de bouwindustrie. Om te voorkomen dat werknemers aan asbest worden blootgesteld, is het verplicht een asbestcertificaat te hebben voor alle particuliere gebouwen met gemeenschappelijke ruimten. De wet is op 1 april 2025 van kracht geworden.

Uit het asbestattest zal blijken of het eigendom al dan niet asbestveilig is.

Asbestveilig is niet asbestvrij, er kunnen nog asbesthoudende materialen aanwezig zijn maar deze vormen dan voor een normaal gebruik van het gebouw geen risico. 

Het betekent dat de materialen die door hun eigenschappen, verwering of beschadiging een risico vormen, zijn verwijderd of op veilige wijze worden beheerd.

 

ASBESTATTEST VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

Bij de verkoop van een particuliere wooneenheid moet een asbestattest voorhanden zijn voor zowel het particuliere gedeelte als het gemeenschappelijke gedeelte in de collectieve gebouwen.

Om de markt hierop voor te bereiden is voorzien dat de verplichte aanwezigheid van het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen pas in werking treedt in mei 2025. De regelgeving voorziet in een uitstelmogelijkheid tot 2036 voor bouwjaren vanaf 1980.

Wanneer Heeft U Een Asbestinventaris Nodig?

Alle gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd, worden hierdoor getroffen. Bij verkoop vanaf 2022 zijn deze verplicht een asbestinventaris te hebben. Alle gebouwen met een risicovol bouwjaar moeten tegen 2032 een asbestinventaris van de kankerverwekkende stof hebben. 

In de praktijk zal bij een verkoop het asbestattest het epc en de elektrische keuring vervoegen. Geïnteresseerde kopers hebben er alle baat bij een kopie van het asbestattest te kunnen raadplegen om correct geïnformeerd te zijn vooraleer ze een bod uitbrengen.

Werd uw gebouw of woning gebouwd voor 2001?

Elke eigenaar van een gebouw zal in de toekomst bij de verkoop van een gebouw over een geldig asbestinventarisattest moeten beschikken.

In heel België zijn werkgevers reeds wettelijk verplicht een asbestinventaris te hebben. Vlaanderen zal in de toekomst een asbestattest voor alle gebouweigenaars verplichten.

Vanaf 2032 is iedere eigenaar van een gebouw verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten. De Vlaamse regering start nu met de uitwerking van de regelgeving. Binnenkort zal bij de verkoopovereenkomst van iedere woning het opmaken van een asbestinventaris vereist zijn.

Wanneer Wordt Een Asbestinventaris Opgemaakt?

asbest inventaris verkoop woning

 

ASBEST ATTEST BIJ SLOOP VAN EEN GEBOUW

Bij het slopen van een gebouw, is het een goed idee voor het bedrijf om een asbestinventaris op te stellen. Indien het te slopen gebouw voldoet aan bepaalde criteria, dient u een sloopopvolgingsplan te laten opstellen.  

Bepaalde asbesthoudende materialen zijn door sensibiliseringscampagnes van de Vlaamse regering door een groot deel van de bevolking gekend. Dankzij deze campagnes kan u als particulier gemakkelijker asbest herkennen en kan blootstelling aan asbest vermeden worden.

Ondertussen kunnen de meeste mensen reeds asbest dakpannen herkennen of asbest leien herkennen, maar lang niet alle asbesthoudende materialen zijn visueel vast te stellen. Als het materiaal niet beschadigd is, is het blootstellingsrisico zeer gering voor de meer bekende toepassingen in het gebouw die meestal hechtsgebonden zijn.

Niet hechtgebonden asbesthoudende materialen dienen in België verplicht door een erkende asbestverwijderaar te worden verwijderd. Indien u deze asbestverwijdering als niet erkende firma of als particulier uitvoert, riskeert u een boete. 

ASBEST ATTEST BIJ VERKOOP VAN WONINGEN EN DE WOONPAS:

Bovendien dient men in de toekomst ( begin 2022) een asbestinventaris te laten opmaken wanneer u een woning verkoopt. De overheid stelt dit asbest attest verplicht bij de verkoop van alle woningen in belgië. De asbestinventaris zal in de Woonpas (het digitale paspoort van uw woning) worden opgenomen.

HOE LANG IS EEN ASBESTINVENTARISATIE GELDIG?

De asbest wetgeving België legt geen geldigheidsduur van een asbestinventaris op. 

In de loop der jaren zijn er nieuwe ontwikkelingen en bevindingen geweest waardoor een oudere asbestinventaris onvolledig is geworden. De FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) kan bij controle nagaan of u deze heeft laten opmaken wanneer deze een inspectie uitvoert. In de nabije toekomst zal van gebouwen die dateren van vóór 2001, worden geëist dat zij een asbestinventaris hebben.

 

Wie Maakt De Asbestinventaris Op?

Een gecertificeerd asbestdeskundige zal een asbestinventaris opmaken en na de inspectie registeren in een centrale databank bij OVAM. Op basis hiervan levert OVAM een geldig asbestinventarisattest af.

HOE WORDT EEN ASBESTINVENTARIS OPGEMAAKT?

De OVAM voert een erkenning in voor certificatie instellingen die deze certificaten zullen afleveren en opvolgen. Voor de opmaak van een asbestinventaris moeten de asbestdeskundigen een verplicht inspectieprotocol volgen en de inspectiegegevens invoeren in de online toepassing van de OVAM. De OVAM levert bij een correcte ingave een asbestattest af. 

HOE GECERTIFICEERDE ASBESTONDERZOEKERS VINDEN? 

Er is niet één definitief antwoord op deze vraag, aangezien asbestonderzoek een zeer gespecialiseerd vakgebied is. Sommige gecertificeerde asbestinspecteurs zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van asbesthoudende materialen, terwijl anderen zich kunnen specialiseren in het onderzoeken van andere soorten gevaarlijke materialen.

 

Ook verkopen of verhuren met ons?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes