Uitgelegd: verschillende soorten zakelijke rechten (deel 2)

Zoals in het eerder blogbericht besproken zijn er verschillende soorten zakelijke rechten. Vandaag gaan we dieper in op de volgende zakelijke rechten:

 • Opstalrecht
 • Vruchtgebruik
 • Erfdienstbaarheden

interieur

Opstalrecht

Een opstalrecht in België is een zakelijk recht dat een persoon (de opstaller) het recht geeft om een gebouw of constructie te hebben op het terrein van iemand anders (de grondeigenaar). Het opstalrecht wordt vastgelegd in een notariële akte en geregeld door het Burgerlijk Wetboek.

Belangrijke aspecten van het opstalrecht in België zijn onder andere:

 • Duur van het Opstalrecht: Het opstalrecht kan voor een bepaalde periode worden gevestigd, meestal voor langdurige periodes zoals 50, 75 of 99 jaar. Na afloop van deze periode kan het opstalrecht vernieuwd worden, als de partijen dat wensen.

 

 • Rechten en Plichten van de Opstaller: De opstaller heeft het recht om een gebouw op het terrein van de grondeigenaar te bouwen en te behouden. De opstaller kan het gebouw gebruiken, verhuren en er andere handelingen mee verrichten, zoals verkopen. De opstaller heeft ook de plicht om het gebouw te onderhouden en reparaties uit te voeren.

 

 • Rechten van de Grondeigenaar: De grondeigenaar behoudt het eigendom van de grond en heeft het recht om de grond te gebruiken voor andere doeleinden die niet conflicteren met het opstalrecht.

 

 • Beëindiging van het Opstalrecht: Het opstalrecht kan eindigen bij het verstrijken van de overeengekomen periode, als de opstaller afstand doet van het recht, of als de opstaller in gebreke blijft met het nakomen van de verplichtingen volgens het opstalrecht.

Opstalrechten worden vaak gebruikt in situaties waarin iemand een gebouw wil bouwen op grond die niet zijn eigendom is, zoals bij het bouwen van een huis of bedrijfsgebouw op gehuurde grond. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij het vestigen van een opstalrecht om ervoor te zorgen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd en dat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen duidelijk worden vastgelegd.

Kort samengevat: Met een opstalrecht kan een persoon een gebouw op het land van iemand anders oprichten en behouden. Na afloop van het opstalrecht wordt het gebouw eigendom van de eigenaar van de grond.

huis in handen

Vruchtgebruik

In België is vruchtgebruik een zakelijk recht dat een persoon (de vruchtgebruiker) het recht geeft om de vruchten van een onroerend goed te gebruiken en ervan te genieten, zoals huren, pachten of de opbrengst van gewassen, gedurende een bepaalde periode, meestal voor het leven van de vruchtgebruiker. Het eigendom van het onroerend goed blijft in handen van een andere persoon of entiteit (de blote eigenaar). Dit recht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek van België, in de artikelen 578 tot 591.

Belangrijke aspecten van vruchtgebruik in België zijn onder andere:

 • Duur van het Vruchtgebruik: Het vruchtgebruik kan voor het leven van de vruchtgebruiker zijn of voor een bepaalde periode, zoals bijvoorbeeld 10, 20, of 30 jaar.

 

 • Gebruiksrechten van de vruchtgebruiker: De vruchtgebruiker heeft het recht om het onroerend goed te gebruiken en te genieten, inclusief het recht om de opbrengst van het onroerend goed te innen, zoals huurinkomsten, pachtopbrengsten of landbouwopbrengsten.

 

 • Onderhoud en verbeteringen: De vruchtgebruiker is meestal verantwoordelijk voor het onderhoud van het onroerend goed. In sommige gevallen kan de vruchtgebruiker ook toestemming krijgen om verbeteringen aan te brengen, maar dit kan afhangen van de specifieke voorwaarden van het vruchtgebruik.

 

 • Rechten van de blote eigenaar: De blote eigenaar behoudt het eigendom van het onroerend goed en heeft beperkte rechten tijdens de periode van vruchtgebruik. De blote eigenaar kan bijvoorbeeld niet beslissen over verkoop of grote veranderingen aan het onroerend goed zonder de toestemming van de vruchtgebruiker.

 

 • Beëindiging van het vruchtgebruik: Het vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de vruchtgebruiker (als het vruchtgebruik voor het leven is gevestigd), bij het verstrijken van de overeengekomen periode, of als de vruchtgebruiker afstand doet van het vruchtgebruik.

Vruchtgebruik wordt vaak gebruikt bij erfenissen, waarbij bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van het gezamenlijke huis krijgt, terwijl de kinderen de blote eigendom ervan erven. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij het vestigen van vruchtgebruik om ervoor te zorgen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd en dat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen duidelijk worden vastgelegd.

Kort samengevat: Een vruchtgebruiker heeft het recht om de vruchten van een onroerend goed te gebruiken en ervan te genieten, zoals het innen van huur of het oogsten van gewassen, voor een bepaalde periode of voor het leven van de vruchtgebruiker.

huis op papieren

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid in België is een zakelijk recht waarmee de eigenaar van een onroerend goed bepaalde rechten kan uitoefenen over het onroerend goed van een ander. Erfdienstbaarheden zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek van België en regelen specifieke situaties waarin de eigenaar van het dienende erf (het erf dat de dienstbaarheid ondergaat) beperkte verplichtingen heeft ten opzichte van de eigenaar van het heersende erf (het erf dat profiteert van de dienstbaarheid).

Erfdienstbaarheden kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder:

 • Recht van overpad: De eigenaar van het heersende erf heeft het recht om over het dienende erf te gaan, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot zijn eigendom.

 

 • Recht van licht en uitzicht: De eigenaar van het heersende erf heeft het recht op licht en lucht van het dienende erf. Dit betekent dat de eigenaar van het dienende erf geen hoge gebouwen of structuren mag bouwen die het licht of uitzicht van het heersende erf belemmeren.

 

 • Recht van afwatering: De eigenaar van het heersende erf heeft het recht om regenwater af te voeren over het dienende erf, bijvoorbeeld via goten of drainagepijpen.

 

 • Recht van ontwatering: De eigenaar van het heersende erf heeft het recht om overtollig water te lozen op het dienende erf.

 

 • Recht van nutsvoorzieningen: De eigenaar van het heersende erf heeft het recht om nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, of riolering aan te leggen over het dienende erf.

 

Deze erfdienstbaarheden worden meestal vastgelegd in de notariële akte bij de aankoop van onroerend goed en worden overgedragen van de ene eigenaar naar de andere. Ze blijven van kracht, zelfs als het onroerend goed van eigenaar verandert. Als er geschillen ontstaan over erfdienstbaarheden, kan de rechter tussenkomen om de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen vast te stellen.

Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij het vestigen van erfdienstbaarheden om ervoor te zorgen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd en dat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen duidelijk worden vastgelegd.

Kort samengevat: Dit zijn zakelijke rechten die het gebruik van een onroerend goed beperken, zoals het recht van overpad (recht om over het land van een ander te gaan) of het recht van uitzicht (recht om licht en lucht te ontvangen via het land van een ander)

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes