Uitgelegd: Wat betekent Kadastraal Inkomen?

Welkom bij de nieuwe reeks ‘uitgelegd’. In deze reeks nemen we vastgoedbegrippen onder de loep en leggen we deze aan jullie uit. Deze week geven we meer uitleg over het Kadastraal Inkomen.

Het kadastraal inkomen (KI) is een geschatte jaarlijkse nettohuurwaarde van een onroerend goed, zoals een woning of een stuk grond. Deze schatting komt overeen met het jaarlijkse nettohuurinkomen dat men voor het stuk onroerend goed zou ontvangen in 1975, als men het zou verhuren. Om de huidige waarde van het kadastraal inkomen te kennen, wordt het bedrag jaarlijks geïndexeerd.

Het kadastraal inkomen wordt vastgesteld door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster), een tak van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het KI wordt gebruikt als basis voor verschillende belastingen en heffingen, waaronder de onroerende voorheffing en de personenbelasting.

berekening kadastraal inkomen

Hoe wordt een kadastraal inkomen bepaald?

Het KI wordt bepaald op basis van verschillende factoren, waaronder de locatie van het onroerend goed, de grootte, het type gebouw en de staat van onderhoud. Het doel van het KI is om een gestandaardiseerde waarde toe te kennen aan onroerend goed, zodat belastingen en heffingen eerlijk kunnen worden berekend.

Het KI wordt regelmatig herzien en geactualiseerd door de administratie van het kadaster om rekening te houden met veranderingen in de vastgoedmarkt en de eigenschappen van het onroerend goed. Het kan variëren van eigendom tot eigendom en kan ook verschillen tussen regio's in België, zoals Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Om het geïndexeerde kadastraal inkomen te berekenen, moet men de indexcoëfficiënt van dat jaar vermenigvuldigen met het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen.

Bijvoorbeeld: 1.200 euro is het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van een woning. In 2021 is de indexcoëfficiënt 1,860. Dan bedraagt het geïndexeerde kadastraal inkomen 1.200 * 1,860 = 2.232 euro.

belang

Waarvoor is een kadastraal inkomen van belang?

Het KI wordt gebruikt bij de berekening van de onroerende voorheffing, een jaarlijkse belasting die wordt betaald door de eigenaar van het onroerend goed, en bij de berekening van de personenbelasting voor huurinkomsten in het geval van verhuur. Het is belangrijk om te weten dat het KI niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de werkelijke huurprijs of marktwaarde van een eigendom en daarom vaak lager kan zijn dan wat een eigenaar zou kunnen vragen voor huur of verkoop.

raadpleging kadastraal inkomen

Waar kan u het kadastraal inkomen van uw woning raadplegen?

Het KI kan worden teruggevonden via het overheidsportaal 'MyMinFin'. Hierbij moet men een aantal stappen doorlopen en kan men tegen betaling een kadastraal uittreksel verkrijgen. Men kan er ook voor kiezen om een papieren aanvraag in te dienen, maar dit is doorgaans duurder.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kan ook worden gevonden op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing en de personenbelasting. Verder kan men deze informatie op andere manieren verkrijgen, zoals bijvoorbeeld in de aankoopakte van de woning of door navraag te doen bij de plaatselijke afdeling van het kadaster.

change puzzelstuk

Kan het kadastraal inkomen nog wijzigen?

Wanneer het kadastraal inkomen definitief is, kan het slechts in enkele gevallen worden aangepast. Dit kan gebeuren als het goed fysieke aanpassingen heeft ondergaan of als er fouten zijn gemaakt in het KI die kunnen worden aangetoond.

renovatie

Wat als men een huis bouwt of verbouwd?

Wanneer men een nieuw huis bouwt of ingrijpende verbouwingen uitvoert met de juiste vergunningen, kan het kadastraal inkomen van de woning opnieuw worden berekend. Als eigenaar dient u het Kadaster hiervan op de hoogte te brengen, dit moet gebeuren binnen 30 dagen na ingebruikname van de nieuwbouw (of eerder als er verhuur plaatsvindt vóór ingebruikname) of binnen 30 dagen na voltooiing van de verbouwingswerken.

Verbouwingswerken omvatten onder andere transformatie, samenvoeging of splitsing van een ander onroerend goed of uitbreiding. Als dit niet wordt aangegeven, kan een administratieve boete worden opgelegd en kan er ook strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

het verschil tussen onroerende voorheffing en kadastraal inkomen

Wat is het verschil tussen de onroerende voorheffing en het kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen wordt op federaal niveau bepaald, terwijl de onroerende voorheffing een jaarlijkse gewestelijke belasting is. Het kadastraal inkomen wordt niet rechtstreeks betaald; het dient als basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en wordt ook gebruikt voor de bepaling van het onroerend inkomen, dat in de personenbelasting wordt belast.

huizen op een rij

Een bezwaar indienen tegen het kadastraal inkomen

In twee situaties kan men bezwaar maken tegen het toegekende kadastraal inkomen:

  • Bij de schatting in het geval van nieuwbouw.
  • Bij een herziening in het geval van een verbouwing van een onroerend goed.

In beide gevallen heeft men een termijn van 2 maanden waarbinnen het bezwaar moet worden ingediend, vanaf de datum van kennisgeving van het kadastraal inkomen. Deze datum staat vermeld op het document. Het is belangrijk dat het bezwaar per aangetekende brief via de post wordt gericht aan de administratie 'Opmetingen en Waarderingen'. Het exacte adres kan worden gevonden in de betekeningsbrief.

Wanneer men een bezwaar indient, dient men een tegenvoorstel te geven. Dit betekent dat men het kadastraal inkomen moet vermelden dat men zelf voorstelt. Vervolgens wordt het bezwaar onderzocht. Na onderhandelingen met de daartoe aangewezen ambtenaar kan men overgaan tot een minnelijke schikking, indien een akkoord wordt bereikt. Als er geen akkoord wordt bereikt, zal de Fiscale bemiddelingsdienst proberen de twee partijen met elkaar te verzoenen.

Als er nog steeds geen overeenstemming wordt bereikt, zullen de administratie en de belastingplichtige gezamenlijk 1 of 3 scheidsrechters aanwijzen, of ze kunnen afzonderlijk een aanvraag indienen voor de benoeming van 1 of 3 scheidsrechters bij de vrederechter. De uitspraak van deze scheidsrechters is bindend. Alleen deze uitspraak kan nog worden betwist door een vordering in te dienen bij de rechtbank.

Uw woning verhuren of verkopen met Kasper & Kent?

Kasper & Kent is een vastgoed - en marketingagentschap tegelijk.

Ontdek onze unieke principes